|

Ö

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ     J      K      L      M      N      O      Ö      P      R      S      Ş      T      U      Ü      V      Y      Z​​

 

Öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi (assessment of learning outcomes)

Öğrenmekte olan bir kimsenin belirli bir bilgiyi, beceriyi ve yeterliği hangi düzeyde elde ettiğini belirlemek amacıyla kullanılan yöntemler ve süreçler

 

Örgün Öğrenme (formal learning)

Eğitim öğretim kurumları gibi ya da görev başında, düzenlenmiş ve yapılandırılmış bir ortamda gerçekleşen; amaçlar, zaman ya da kaynaklar yönünden tanımlanan öğrenme. Örgün öğrenme, öğrenen kişi açısından kasıtlıdır ve genel anlamda tasdiklenme ve belgeleme ile sonuçlanır.

 

Öğrenme (eğitim ve öğretim ) programı (learning (education and training) programme)

Belirlenmiş bir süre zarfında mantığa uygun bir sıralama içerisinde bilgi, beceri veya yetkinlik kazanmak gibi eğitim öğretim hedefleri doğrultusunda uygulanan; etkinlikler, içerikler ve yöntemler envanteri

 

Öğrenim anlaşması (learning agreement (LA))

Belirli bir hareketlilik döneminin şartlarını ortaya koyan, kişiye özgü belge. Öğrenen kimselerin, öğrenme kazanımlarında neleri başarıyla gerçekleştirmesi gerektiğini ve bunların nasıl değerlendirileceğini, geçerli kılınacağını ve tanınacağını ifade eder.

 

Öğrenme kazanımları (learning outcomes)

Öğrenmekte olan kimselerin neleri bildiği, anladığı ve öğrenme süresi sonrasında neler yapabileceğini gösteren, çoğunlukla bilgi, beceri ve yetkinlik üzerinden tanımlanan rapor.

 

Öğrenme kazanımlarının tanınması (recognition of learning outcomes)

Resmi olarak elde edilen öğrenme kazanımlarının, vasıfların veya vasıf birimlerinin ödüllendirilmesi  yoluyla ispat edilmesi

 

Öğrenme kazanımı birimi (unit of learning outcomes (unit))

Bir niteliğin bir dizi tutarlı bilgi, beceri ve yetkinlikten oluşan, değerlendirilebilen ve geçerli kılınabilen bir öğesi.

 

Öğrenme kazanımlarının geçerli kılınması (validation of learning outcomes)

Bir kimsenin yetkili bir organ tarafından belirli deneyimlerini diyalog yoluyla tanımlaması, belgeleme yoluyla görünür kılması, bu deneyimlerinin resmi yollarla değerlendirilmesi ve kısmı veya tam vasıfla sonuçlanabilecek biçimde sertifikalandırılması olmak üzere dört farklı aşama sonucunda öğrenme kazanımları elde ettiğine dair doğrulanması işlemi [Cedefop* Avrupa Envanteri – Anahtar Terimler Sözlüğü]Daha genel olarak, bir şahıs tarafından elde edilmiş ve değerlendirilmiş öğrenme kazanımları, bir vasıf ya da vasıf birimi için gerekli olan belli sonuçlara tekabül eder.

*Cedefop: European Centre for the Development of Vocational Training (Tr: Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Gerkezi)